باشگاه کتابخوانی ازتا - می‌خواهیم مشارکت در حل مسائل اجتماعی را تمرین کنیم

→ رفتن به باشگاه کتابخوانی ازتا – می‌خواهیم مشارکت در حل مسائل اجتماعی را تمرین کنیم